lleida_marxa

Museu d'Art de Lleida

Objectius i Resultats

El Museu d’Art de Lleida, una peça clau per al desenvolupament de la cultura i el turisme

OBJECTIUS
 
Dotar d’una seu definitiva al Museu d’Art de Lleida, assegurant el desplegament efectiu del Pla de Museus de la ciutat de Lleida

Posar en valor les col·leccions del Museu d’Art de Lleida i la seva rellevància.
 
Impulsar el Museu com un potent focus d’atracció cultural i turística i un element central en la difusió i projecció exterior de la ciutat de Lleida.
 
Millorar l’organització i el funcionament del Museu.

 
RESULTATS

Impuls al foment de la protecció, rehabilitació i preservació del patrimoni cultural i artístic de la ciutat de Lleida. El MALL proporciona les infraestructures i instal·lacions tècniques necessàries i els recursos humans i econòmics requerits per a poder acomplir amb excel·lència la seva missió com a centre patrimonial de conservació i difusió.

El MALL com un element de regeneració urbana. L’edifici del Museu serà utilitzat com a un element de regeneració urbana del centre històric de la ciutat, que pot actuar de revulsiu del barri Portal Magdalena-Noguerola, amb conseqüències importants com l’atracció de turistes, la dinamització comercial i econòmica de la zona, molt propera a l’estació de ferrocarril i AVE i la futura Estació d’Autobusos de la ciutat, i la dotació d’un equipament cultural al servei de la comunitat, generant noves interaccions.

Un canvi d’escala en l’activitat del Museu i del seu nombre de usuaris. La posta en marxa d’aquesta operació generarà un important pol d’activitat educativa i de difusió sobre el patrimoni, a través d’un ambiciós programa d’activitats culturals i educatives, amb un alt impacte a nivell d’augment d’usuaris, i un ambiciós programa d’exposicions i d’activitats de difusió d’alt interès, no només per l’àmbit d’influència directa econòmica comercial i turística de la ciutat de Lleida, sinó també a nivell català, estatal i fins i tot internacional, amb el consegüent impacte en l’augment de visitants al Museu i a la ciutat

lPotenciació de les activitats econòmiques i culturals vinculades amb el turisme cultural. Aquesta nova atractivitat del Museu tindrà un efectes directes sobre l’economia local i el turisme, tant en la generació d’activitat econòmica com de fluxos vertebrats al voltant del turisme cultural

Reequilibri de l’oferta turística. La potenciació de la ciutat de Lleida com a pol d’atracció vinculat al turisme cultural pot servir de contrapès al turisme de neu i d’esports d’aventura consolidat en la demarcació territorial de la província de Lleida. Un turisme no vinculat a l’estacionalitat de l’oferta pirinenca i que es relaciona clarament i/o pot trobar la seva complementarietat amb altres dels eixos estratègics de l’oferta turística del territori com es la enogastronomia

Creació, manteniment i/o consolidació de llocs de treball

Efectes immaterials. Com a institució central de la ciutat de Lleida i el seu territori d’influència, la posta en valor del patrimoni artístic que custodia el Museu d’Art de Lleida i els relats que s’hi vinculen ajudaran, sens dubte a la millora de l’autoestima dels ciutadans i confiança en les capacitats del territori.

][